:: โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ::

 

                โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  16  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2541 โดยพระคุณเจ้ายอด   พิมพิสาร เป็นผู้รับมอบลงนามและได้มีซิสเตอร์คณะธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล ให้มาดูแลวัดนักบุญอันนา ซึ่งในบริเวณนี้มีเนื้อที่  5  ไร่  3  งาน
                ต่อมาได้สร้างบ้านสำหรับเป็นที่พักให้กับคณะซิสเตอร์และ คณะซิสเตอร์ได้มีความเห็นว่า บริเวณชั้นล่างของบ้านมีพื้นที่เหมาะ สำหรับเปิดเป็นสถานรับเลี้ยงเด็ก ซึ่งได้ขออนุญาตจากกรมประชา สงเคราะห์  ปี  พ.ศ.  2538  ตามใบอนุญาตเลขที่  1/2539 ได้เปิดรับ เลี้ยงเด็กประมาณกลางเดือน  พฤษภาคม  2539 เปิดรับครั้งแรก มีเด็กเข้ามา 13 คน และมีเด็กเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ ประมาณ 43 คน จึงได้ขอขยายชั้นเรียนเพิ่มเป็นระดับชั้นอนุบาลเพื่อรองรับเด็กจาก สถานรับเลี้ยงเด็กอันนาเนอสเซอรี่ในปี พ.ศ. 2541และเป็นความ ต้องการ ของผู้ปกครองที่จะให้เปิดสอน ระดับก่อนประถมศึกษา




  • ปี พ.ศ.  2540  ได้ดำเนินการขออนุญาตเปิดสอนในระดับ ก่อนประถมศึกษา 1-3 ตามใบอนุญาต เลขที่  1/2541  และดำเนินการจัดการสร้างอาคารเรียน 2  ชั้น 1 หลัง  จำนวน 8 ห้องเรียน ห้องพยาบาล  1  ห้อง  ห้องธุรการ  1  ห้อง
  • ปี พ.ศ. 2541  เปิดรับนักเรียนในเขตกุมภวาป และใกล้เคียง  ระดับชั้นอนุบาล 1 และอนุบาล 2 มีจำนวน  นักเรียน  120  คน  มีครู  4  คนและได้แบ่งชั้นอนุบาล 1  เป็น  2  ห้อง อนุบาล 2  เป็น  1  ห้อง
  • ปี  พ.ศ.  2542 นักเรียนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน  152  คน  และมีครูเพิ่มเป็น  5  คน
  • ปี  พ.ศ.  2543 นักเรียนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน  170  คน  ครู  6  คน    และมีครูพี่เลี้ยง  5  คน
  • ปี  พ.ศ.  2544 นักเรียนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน  180  คน  ครู  6  คน    ครูพี่เลี้ยง  5  คน
  • ปี  พ.ศ. 2545 มีนักเรียนเพิ่มมากขึ้นจึงได้ขยายชั้นเรียนในระดับประถมศึกษาซึ่งได้รับนักเรียนในระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  จำนวน  2  ห้อง  มีนักเรียนทั้งสิ้น  238    คน    ครู  10  คน  ครูพี่เลี้ยง  5  คน
  • ปี  พ.ศ 2546  ได้สร้างอาคารใหม่เพิ่มขึ้นอีก  1  หลัง   และขอขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมปี่ที่ 4  (ช่วงชั้นที่ 2) มีนักเรียนเพิ่มขึ้น 448  คน  ครู  17   คน  ครูพี่เลี้ยง 6  คน
  • ปี  พ.ศ. 2547  ทำการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  มีนักเรียน 715  คน  ครู 24  คน ครูพี่เลี้ยง 10 คน
  • ปี  พ.ศ. 2548  ต่อเติมบริเวณบ้านพักซิสเตอร์ให้เป็นห้องเรียนของ นักเรียนเนอสเซอร่  จำนวน  1 ห้องเรียน ห้องดนตรีไทย จำนวน 1 ห้อง ทำการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  นักเรียน  938 คน  ครู  31  คน ครูพี่เลี้ยง 13 คน
  • ปี พ.ศ. 2549   ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนมีการจัดสวนหย่อม และปูบล็อกตัวหนอนบริเวณสนามฟุตบอลเพื่อใช้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน