มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

กิจกรรม เดือน พ.ย. 58
6 พ.ย.
กีฬาสี ระดับประถม
7 พ.ย.
กีฬาสี ระดับอนุบาล
10 พ.ย. เริ่มติว O-net ป.6
9-12 พ.ย. ธรรมะในโรงเรียน
18-20 พ.ย. มหกรรมวิชาการ มถป.
25 พ.ย. กิจกรรมลอยกระทงมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม
มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
มหาไถ่ศึกษาเมืองพล
มหาไถ่ศึกษาเลย

มหาไถ่ศึกษาท่าบม
มหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
อนุบาลมหาไถ่ศึกษาอุดรธานี
มหาไถ่ศึกษาบ้านดุง
มหาไถ่ศึกษาโพนสูง 
กิจกรรมกีฬาสี ระดับอนุบาล
วันที่ 7 พ.ย. 58 นักเรียน อนุบาล ร่วมกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ โดยมีกิจกรรมการเดินพาเหรด การแสดงในพิธีเปิดสนาม และการแข่งขันประเภทต่างๆ เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีสปิริตของนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
     
 

กิจกรรมกีฬาสี ระดับประถมศึกษา
วันที่ 6 พ.ย. 58 นักเรียน ประถมศึกษา ร่วมกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ โดยมีกิจกรรมการเดินพาเหรด
การแสดงในพิธีเปิดสนาม และการแข่งขันประเภทต่างๆ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง และมีสปิริตของนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

     
 
กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับประถมศึกษา
วันที่ 28-30 ต.ค. 58 นักเรียน ประถมศึกษา 1-6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณสถานแห่งชาติ บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ซึ่งนักเรียนได้ศึกษาแหล่งความรู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็น มรดกโลก และเป็สถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดที่เราอาศัยอยู่
     
 
กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับอนุบาล
วันที่ 27 ต.ค. 58 นักเรียน อนุบาล 1-3 ได้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์ศาลเจ้าปู่-ย่า อุดรธานี ซึ่งนักเรียนได้ศึกษาความเป็นมาของศาลเจ้าปู่-ย่า ประจำจังหวัดอุดรธานี ขนบธรรมเนียมไทย-จีน และความรู้ภายในพิพิธภัณฑ์อีกมายมาย

 

ขอเชิญผู้ปกครองร่วมชม กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.5-6 ในวันที่ 1-2 ตุลาคม 2558 ณ สนามโรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี

ขอเชิญร่วมชมกิจกรรม English Camp สำหรับนักเรียน ชั้น ป.4-6 ในวันที่ 14-15 ตุลาคม 2558 และ สำหรับนักเรียนชั้น ป.4-6 ในวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี


 

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 466 หมู่ 10 ถนนแชแล ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
โทรศัพท์ 0-4220-2327 , 0-4220-2347 , 086-459-1923 โทรสาร 0-4220-3091 e-mal : holy_kw@yahoo.com