มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

กิจกรรม เดือน มิ.ย. 59
1 มิ.ย.
เปิดกองลูกเสือ
9 มิ.ย.
พิธีไหว้ครู
22 มิ.ย. รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
24 มิ.ย. วันสุนทรภู่
25 มิ.ย. ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
   มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม
มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
มหาไถ่ศึกษาเมืองพล
มหาไถ่ศึกษาเลย

มหาไถ่ศึกษาท่าบม
มหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
อนุบาลมหาไถ่ศึกษาอุดรธานี
มหาไถ่ศึกษาบ้านดุง
มหาไถ่ศึกษาโพนสูง 
ปฐมนิเทศนักเรียน
วันที่ 16 พ.ค. 59 คณะผู้บริหารและครู ได้ร่วมให้โอวาทและปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นักเรียนได้ทราบและปฏิบัติตัวให้ถูกระเบียบ และรู้เกี่ยวกับรายวิชาต่างๆ ที่จะต้องศึกษาเล่าเรียนในปีการศึกษานี้
     
 

ประกวดมารยาทการไหว้์
วันที่ 27 พ.ค. 59 โรงเรียนจัดให้มีการประกวดการไหว้นักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการไหว้ที่ถูกต้อง เหมาะสมตามกาลเทศะ และส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี

     
 
เลือกผู้นำนักเรียน
วันที่ 1 มิ.ย. 59 นักเรียนระดับประถมศึกษาทุกคน ร่วมใช้สิทธิ์ตามหลักประชาธปไตย โดยการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้นำนักเรียน เพื่่อให้นักเรียนได้รู้จักวิถีประชาธิปไตย และรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองในสังคม
     
 
พิธีเปิดกองลูกเสือ
วันที่ 1 มิ.ย. 59 ซิสเตอร์น้ำฝนมงคลล้อม ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดกองลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้เหล่าลูกเสือได้รู้จักกิจการของลูกเสือไทย และกิจกรรมตามหลักสูตร

 

ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ร่วมประชุมผู้ปกครองและพบปะคุณครูประจำชั้น ในวันที่ 25 มิถุนายน 2559

ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนที่สนใจ ส่งบุตรหลานเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย - สิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 11 - 17 ตุลาคม 2559 สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายวิชาการ (คุณครูรัศมี โสภาลุน)

 

 

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 466 หมู่ 10 ถนนแชแล ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
โทรศัพท์ 0-4220-2327 , 0-4220-2347 , 086-459-1923 โทรสาร 0-4220-3091 e-mal : holy_kw@yahoo.com