:: โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ::
เปิดภาคเรียนที่ 2/2557 วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2557

 
 

1. การแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. การแข่งทักษะทักวิชาการ มหกรรมวิชาการสานพลัง สพป.อด.2
3. การทดสอบทักษะวิชาการ จาก บริษัท เสริมปัญญา
  

 

 
กิจกรรม เดือน พ.ย. 57
7 พ.ย.
กีฬาสีสัมพันธ์ ประถมศึกษา
8 พ.ย.
กีฬาสีสัมพันธ์ อนุบาล
10 พ.ย. เริ่มติว o-net ป.6
11-18 พ.ย. นิเทศการสอน อนุบาล
20-21พ.ย. มหกรรมวิชาการ มถป. ประถม
24-28 พ.ย. นิเทศการสอน ประถมศึกษา
   
   
   
 
       
       
             
       
       
             
     
     
 
กิจกรรมทั้งหมด...
   
                 
           
         

 

สอบปลายภาคเรียน ระหว่างวันที่ 24 - 26 กันยายน 57
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ระดับชั้น ป. 1 - 4 ในวันที่่ 29 กันยายน 57
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ระดับชั้น ป. 5 - 6 ในวันที่่ 29 - 30 กันยายน 57
ขอเชิญนักเรียนระดับชั้น ป. 3 - 6 สมัครร่วมกิจกรรม English Camp ระหว่างวันที่ 10 - 13 ต.ค. 57
โดยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณครูประจำชั้นของตนเอง
เปิดภาคเรียนที่ 2/2557 วันจันทร์ที่ 27 ต.ค. 57

แจ้งให้ทราบ การขอเอกสารต่างๆ กรุณา ติดต่อยื่นเรื่องล่วงหน้า 3 วันทำการ

ข่าวทั้งหมด...
   
   
   
     
 
มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม
มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
มหาไถ่ศึกษาเมืองพล
มหาไถ่ศึกษาเลย

มหาไถ่ศึกษาท่าบม
มหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
อนุบาลมหาไถ่ศึกษาอุดรธานี
มหาไถ่ศึกษาบ้านดุง
มหาไถ่ศึกษาโพนสูง


 
   
   
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม