มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

กิจกรรม เดือน ก.ย. - ต.ค. 59
5-9 ก.ย.
สัปดาห์วิทย์/คณิต
12-16 ก.ย.
สอบอ่านระดับประถม
21 ก.ย. ภูมิปัญญาไทยสู่โรงเรียน
24 ก.ย. มหาไถ่อาสาพัฒนาชุมชน
28-30 ก.ย. สอบปลายภาคทุกระดับชั้น
5 ต.ค. เข้าค่ายลูกเสือ ป. 1-4
5-6 ต.ค. เข้าค่ายลูกเสือ ป. 5-6
11-17 ต.ค. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-สิงคโปร์
11 ต.ค. English Camp ป.1-3
12-13 ต.ค. English Camp ป.4-6
17 ต.ค. เปิดภาคเรียนที่ 2/2559มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม
มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
มหาไถ่ศึกษาเมืองพล
มหาไถ่ศึกษาเลย

มหาไถ่ศึกษาท่าบม
มหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
อนุบาลมหาไถ่ศึกษาอุดรธานี
มหาไถ่ศึกษาบ้านดุง
มหาไถ่ศึกษาโพนสูง 
สัปดาห์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
วันที่ 5-9 ก.ย. 59 ซิสเตอร์น้ำฝน มงคลล้อม ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัปดหา์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยมีการแข่งขันทักษะทางวิทย์และคณิต พร้อมทั้งร่วมชมนิทรรศการ โครงงานของนักเรียน และการแสดงทางวิทยาศาสตร์
     
 

กิจกรรมวิชาการอนุบาล(Walk Rally)
วันที่ 27 ส.ค. 59 นักเรียน
ระดับชั้นอนุุบาลได้ร่วมกิจกรรมวันวิชาการอนุบาล โดยมีการแสดงของนักเรียนในแต่ละห้อง และกิจกรรมแสนสนุกตามฐานต่างๆ โดยเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง นักเรียน ผู้ปกครอง คุณครู และโรงเรียน

     
 
ทัศนศึกษา ป.5-6
วันที่ 18 ส.ค. 59 นักเรียน
ระดับชั้น ป.5-6 ได้ร่วมกิจกรรมทัศนสึกษา ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตรืที่ทางคณะวิทยาศาสตร์จัดขึ้น พร้อมทั้งไปเรียนรู้เพิ่มเติมกับพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     
 
ตลาดบาทเดียว
วันที่ 25-26 ส.ค. 59 ซิสเตอร์น้ำฝน มงคลล้อม ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมตลาดนัดบาทเดียว โดยเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนนำผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่มีในครัวเรือนมาจำหน่ายในราคาย่อมเยา เป้นการส่งเสริมให้เด็กๆรักในอาชีพสุจริต กล้าแสดงออก และภาคภูมิในในผลงานของตนเอง
 

ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนที่สนใจ ส่งบุตรหลานเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย - สิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 11 - 17 ตุลาคม 2559 สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายวิชาการ (คุณครูรัศมี โสภาลุน)

ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนที่สนใจ ส่งบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรม English Camp 2016 สำหรับ ป.1-3 วันที่ 11 ก.ย. 59 และ ป.4-6 ระหว่างวันที่ 12 - 13 กันยายน 2559 สามารถติดต่อสอบถามได้ที่คุณครูประชั้นชั้น

กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1/2559 ระหว่างวันที่ 5 - 16 ตุลาคม 2559

กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2/2559 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2559

 

 

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 466 หมู่ 10 ถนนแชแล ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
โทรศัพท์ 0-4220-2327 , 0-4220-2347 , 086-459-1923 โทรสาร 0-4220-3091 e-mal : holy_kw@yahoo.com